Popis nejdůležitějších památek okresu Pardubice

15.02.2011 00:45

Bohdanečský rybník

Zbytky pernštejnské soustavy rybníků, napájených Opatovickým kanálem. V současné době vyhlášena státní přírodní rezervaci se vzácnými druhy rostlin a nejvýznamějším ornitologickým územím východních Čech.

 

Buky u Vysokého Chvojna

Státní přírodní rezervace (třetí nejstarší, první ochrana v'yhlášena 1884). Zachovány zbytky pralesa s četnými vzácnými druhy rostlin. Bylo zde zřízeno arboretum s cizokrajnými rostlinami.

 

Dašice

Středisková obec, připomínána již v 11. století v souvislosti s Opatovickým klášterem. Centrem je rozlehlé náměstí s barokními a klasicistními měšťanskými domy. Kolem náměstí jsou sochy svatých (sv. Václav, sv. Barbora, sv. Norbert a sv. Jan Nepomucký). Nejvyšším bodem je věž barokního kostela Narození Panny marie z přelomu 17. a 18. století s barokní výzdobou, na níž se podíleli Ignác Rohrbach nebo Jakub Teplý.

 

Dříteč

Malá vesnice s barokním kostelíkem sv. Petra, jehož původ sahá do 14. století. Na hřbitově pohřben jeden z vynálezců ruchadla - Václav Veverka. V jeho sousedství odpočívá 7 padlých ze 7.5.1945, jejichž památník je na cestě směrem ke Kunětické hoře za obcí Němčice. .

 

Dvakačovice

Část obce Vejvanovice. Dvakačovická obora s typickou hájní květenou. V okolí žárové slovanské mohyly z přelomu 8. a 9. století.

 

Holice

V písemných pramenech se s Holicemi poprvé setkáváme roku 1336, kdy je král Jan Lucemburský zastavil vyšehradskému proboštu Petroltovi a Janovi s Jindřichem z Lipé.Tehdy ještě Holice patřily ke statkům městečka Chvojno. Roku 1340 chvojenské panství kupuje Jindřich z Lichtenburka. V polovině 14. století získává Holice rod pánů ze Šternberka. Tento rod také v Holicích buduje vodní tvrz a začíná se psát jako Holičtí ze Šternberka. Za husitských válek zaniká tvrz ve Vysokém Chvojně a do popředí se dostávají Holice, které jsou za Jaroslava Holického povýšeny na městečko. V době husitských válek jsou Holice v držení bratrů Smila a Aleše Holických, vyznavačů idealů M.Jana Husa. Oba to byli přední muži své doby, zajména pak Aleš vynikl diplomatickým talentem. Od roku 1437 zastával funkci nejvyššího komorníka Českého království. V této funkci byl velice nápomocen svému příbuznému Jíříkovi z Poděbrad (neteř pana Aleše byla Jiříkovou manželkou).

Roku 1481 je jako majitel holického panství uváděn Neptalim z Frimburka. Tento člověk poněkud podivného jména uděluje Holicům významná privilegia, konkrétně roku 1493 potvrzuje svobodu rychty.holické, osvobozuje ji od daní a robot a uděluje právo várečné. Jeho nástupce Hynek Tluksa Bradlecký z Mečkova prodal roku 1507 holické a chvojenské statky panu Vilémovi z Pernštejna, který je připojuje k panství pardubickému. Při této příležitosti je také poprvé písemně připomínána holická tvrz, i když založena byla nepochybně dříve. Tvrz zřejmě zanikla v pol. 16. století. Hospodářská prosperita pernštejnského panství se pozitivně odrazila i v Holicích. V této době se buduje městská radnice, škola, lázně, městský kostel a brána. Velmi slibně se rozvíjejí řemeslnické cechy. I přesto se obec stala pouze druhořadým městečkem - od roku 1640 již městem - ale, co se týče zemědělství, s významným okolím. Od roku 1560 až do poloviny minulého století byly Holice majetkem královské komory.

V časech třicetileté války město značně utrpělo od obou válčících stran, roku 1645 by to dokonce vypáleno švédským generálem Torstensonem. Sotva se město vzpamatovalo z válečných útrap, přišla další rána v podobě sedmileté války. V roce 1758 došlo mezi Holicemi, Ostřetínem a Velinami k bitvě mezi vojskem pruského krále Fridricha a Rakušany vedenými generálem Laudonem. Po vyhrané bitvě Fridrich nocoval v Holicích, zatímco jeho vojsko pustošilo okolí. Vojáci se pak ve městě objevili až ve válce prusko - rakouské. Po prohrané bitvě u Hradce Králové roku 1866 městem ustupovala rakouská armáda. Dva dny nato Holice obsadili Prusové. Dne 10. 7. projel městem císař Vilém s kancléřem von Bismarckem.

Koncem 19. století se ve městě rozvíjí obuvnický průmysl. Od roku 1908 se připomíná jedno z prvních autobusových spojení v Čechách na lince do Pardubic. 24.9. 1922 navštívil Holice T.G. Masaryk. Světová hospodářská krize nejhůře doléhá na město v letech 1931 - 1935, kdy je v Holicích 1540 nezaměstnaných.

Další významná kapitola dějin Holic se píše až v souvislosti s druhou světovou válkou. V roce 1942 po seskoku skupiny „Silver A_ obsarávali pro ně HoHčtí falešné doklady. V roce 1944 byla ve městě nějaký čas schovávána vysílačka ilegální skupiny Velký Josef. V lesích kolem města se soustřeďovaly početné skupiny partyzánů. Dne 5.5. 1945 propuká ve městě povstání. Na silnicích jsou sputěny barikády, město se stává neprůjezdným. Německá posádka v bývylé obuvnické továrně je obležena. Povstalci drží město ve své moci. Následujícího dne dopoledne jsou Holice bombardovány a zároveň se k nim blíží silná jednotka Wehrmachtu. Odpoledne je obrana prolomena a Němci vnikají do města. Je vypálena radnice, v níž byly uschovány vzácné cennosti z pardubického archívu a galerie. Shořela také jediná kopie opony Východočeského divadla v Pardubicích. 10. května jsou Holice osvobozeny jednotkami Rudé armády (60. armáda 4. ukr. frontu). Holické povstání stálo život 58 občanů. V roce 1949 se Holice staly okresním městem, ale už roku 1960 je hoHcký okres začleněn zpátky do pardubického.Město je známé jako rodiště slavného afrického cestovatele Emila Holuba, který zde má svoje muzeum. Z dalších památek je zajímavý barokní kostel sv. Martina z let 1736-39 a pozůstatky výše zmíněné vodní tvrze, jejíž zbytky (3 kruhové rondely) je možno najít v zahradě domu čp. 414/t.

 

Choltice

Největším magnetem je zámek s přilehlým parkem. Zámek byt postaven koncem 17. století na místě renesanční a gotické tvrze. nejhodnotnější je kaple sv. Romena se zajímavou malířskou výzdobou. Zámecký park, který existoval již při založení zámku. Chráněné stromy a bohatá skladba dřevin se stářím 100 let a více.

 

Jezbořice

Jedna z vesnic se vzácným kostelíkem původně ze 14. století. Upraven v pozdní gotice a baroku. Ke kostelu přiléhá dřevěná zvonice z 18. století.

 

Kladruby nad Labem

Jméno Kladrub je nerozlučně spjato s hřebčínem z roku 1579 a speciálně vyšlechtěným kladrubským běloušem, který jej jediným typicky českým plemenem. Původní renesanční zámek a hřebčín byl přestavěn v 18. a 19. století. Hřebčín byl v letech 1829-31 rozšířen o další stáj v nedalekých Selmicích.

 

Kojice

Obec leží v rovinaté krajině. Nejvýznamnější památkou je románský jedno lodní kostel s nízkou věží, který malebně zapadá do okolní vesnické architektuře. Při opravě v polovině 2é. století byly nalezeny zbytky původních maleb. Na severní straně je motiv se sv. Krsštofem.

 

Kunětice

Obec pod Kunětickou Horou se vzácným gotickým jednolodním kostelíkem sv. Bartoloměje, který stojí n apůvodních románských zákldaech. V polovině 14. století rozšířen a upraven v gotickém slohu. Zajímavá je síťová klenba, která spočívá na jediném sloupu uprostřed a okna s gotickými kružbami. Malířská výzdoba představuje cenné obrazy sv. Barbory a sv. Ursuly v lodi.

 

Kunětická Hora

Vyvýšenina 75 nad terénem vznikla ztuhnutím žhavého magmatu. Kolem ní se usazovaly pravěké kmeny. Zatím nebyla potvrzena existence staršího dřevěného hradu, ale po táboru lidu (1420) a vypálení Opatovického kláštera (1421) se na hoře usídlil husitský hejtman Diviš Bořek z Miletínka a založil zde gotický hrad, sídlo svého rozsáhlého dobytého panství. Pevný gotický hrad současné podoby zde po roce 1491 vybudoval Vilém z Pernštejna. Na obranu použil podobný obranný systém jako u svého sídla na pardubickém zámku. Po odchodu Pernštejnu z Pardubic hrad postupně pusU a zkázu mu přineslo vypálení Švédy roku 1645. Další chátrání pokračovalo s těžbou kamene na západním svahu. Byla zbourána část opevnění. V posledních letech proběhla rekonstrukce a hrad byl zpřístupněn veřejnosti.Je zde umístěná stála expozice, zachována je kaple sv. Kateřiny a Rytířský sál. Z ochozu věže je výhled na Pardubice a okolní zemědělskou krajinu.

 

Lázně Bohdaneč

První zmínky pocházejí z poloviny 14. století. Roku 1372 bylo městečko prodáno opatovickému klášteru. Město trhů na důležité spojnici Kutná Hora - Hradec Králové. Po vypálení kláštera se stalo součástí panství Diviše Bořka z MHetínka. Po příchodu Pernštejnů jeho význam upadl se soustavou rybníků. Když byla tato soustava v 18. století vysoušena, město se opět stalo významným tržním centrem. Nový rozvoj však nastal až po roce 1897 po objevu radioaktivní vody a zřízení rašelinových lázní. Na počátku století spojila město s Pardubicemi jedna z prvních autobusových linek v Čechách, kromě spojení s Holicemi. Později byla postavena dodnes nejdelší trolejbusová linka městské hromadné dopravy Pardubice.

Nejvýznamnějším je tzv. Pavilón Gočára z roku 1911 se zajímavými dveřmi a okny, které vytvářejí iluzi krystalů, a se zdobeným štítem. Obklopená příjemným lázeňským parkem. Na náměstí stojí renesanční radnice, přestavěná v pozdním baroku. Okolo na náměstí jsou domy s barokními a klasicistními průčelími. Architekturu náměstí doplňuje famí kostel sv. Máři Magdalény původně gotický, přestavěný v letech 1728-1737 vyzdobený sochami a hlavním oltářem.

 

Lipoltice

kostel sv. Matouše s kostelnici, starou márnici a hřbitovní branou. Založen roku 1280, přestavěn barokně v 18. století

 

Litětiny

Součást souboru několika návesových vesnic. V okolí je státní přírodní rezervace Boršov s výskytem vzácných rostlin.

 

Opatovický kanál

Pozoruhodné technické dílo z konce 15. století. Jeho voda napájela z Labe soustavu Pernštejnských rybníků. Jeho trasa začíná u Čeperky a pokračuje přes Staré Ždánice, Lázně Bohdaneč a Břehy do Semína, za nímž se vlévá do Labe. Celková délka je 34 km. Dodnes je toto dílo funkční.

 

Platěnice

Na počátku 20. století došlo u malé obce k unikátnímu nálezu asi 250 žárových hrobů z 9. - 6. století. Podle obce dostala kultura název slezsko-platěnická. V obci se narodil významný barokní sochář a řezbář Jakub Teplý

 

Přelouč

Druhé největší město okresu. Připomínán jako majetek opatovického kláštera roku 1086. Tržní centrum vzniklo při brodu přes Labe na cestě z Kutné Hory do Hradce Králové. Roku 1421 bylo město vypáleno a zničeno husity. Význam poté upadl s založením pevného centra v Pardubicích. Až úpadek sídelního města přinesl opět rozkvět. Roku 1580 byla Přelouč povýšena na komorní město. Rozkvět však netrval mnoho. Město zničila třicetiletá válka a tereziánské války v 18. století. Na důležitosti získalo až napojením na železnici.

Centrem je náměstí s barokními stavbami měšťanských domů. Budova občanské záložny a školy z přelomu 19. a 20. století postavené v novorenesančním slohu. Nejstarší památkou náměstí je kostel sv. Jakuba Většího, založený již ve 12. století. Z této doby se dochovala pouze sakristie s romásnkým oknem, dnešní vzhled pochází ze 1č, století později ještě s barokními úpravami. V kostele jsou fresky ze legendy svatojakubské od J. Kramolína.

Zajímavé sbírky obsahuje Městské muzeum, jejíž základ tvoří sbírky místního rodáka a cestovatele Antonína Topiče.

 

Rohovládová Bělá

Kostel sv. Petra a Pavla je stavba s gotickým chórem ze 1č. století, upravená barokně roku 1768

 

Řečany nad Labem

Vzácný kostel sv. Máří Magdalény z roku 1165, vysvěcený pražským biskupem za účasti krále Vladislava II.. Kostel je zbudován na návrší a byl také obehnán hradbou. Dominantou je dřevěná věž s šindelem. Interiér kostela všakpostrádá takovou hdnotu jako u ostatních romásnkých kostelů v okrese.

 

Semín

Další románský kostel leží na malém návrší zbudovaný zřejmě v 1. polovině 13. století, přestavovaný v 18. století (barokní okna). Vedle kostela stojí dřevěná zvonice ze 17. století. Vesnice má slavného rodáka - jednoho z nejvýznamějších architektů 20. století - Josefa Gočára.

 

Sezemice

Ve 13. století byl při soutoku Labe a Loučné založen ženský cisterciácký klášter s kostelem Nejsvětější Trojice, kterému patřilo několik okolních vesnic. Roku 1421 byl klášter vypálen na vesnice spadala do panství Kunětické hory. Zemědělské okolí z něj udělalo centrum trhů a řemesel. Povýšeno na město roku 1834.

Kláštemí kostel pochází z odby kolem roku 1280 a byl rozšířen ve 1 Č. století. Roku 1421 vypálen husitskými vojsky. Znvoupostaven a upraven ještě koncem 18. století a vyzdoben malbami J. Jramolína Patří k nejvýznamnějším památkám svého druhu v Čecchách, stejně jako dřevěná zvonice z let 1721-24.

 

Smílek

přírodní památka - chráněná lokalita slatinných luk u rybníka, kde rostou např. česnek hranatý, hořec hořepník, kruštík širokolistý aj. (opsáno doslova z mapy KCT)

 

Staré Ždánice

Kostel sv. Vácatva s dochovanou ohradní zdí hřbitova a branou z doby kolem roku 1330, opět upravovaná ve 2. polovině 1č. století. V čechách je ojedinělé zastřešení věže s cimbuřím.

 

Svojšice

Ves tohoto jména je v pramenech poprvé zaznamenána roku 1365 v souvislosti s jejím majitelem Mikešem ze Svojšic Z roku 1405 pochází první zmínka o svojšické tvrzi - dnes jedna z nejzachovalejších ukázek drobného feudálního sídla ve východních Čechách. V r. 1623 je svojšický statek začleněn do panství Choltice. Za třicetileté války tvrz vyhořela a od té doby je uváděna jako zpustlá. V 18. a 19. století byla zřícenina úmyslně zachovávána pro romantické pobavení vrchnosti. 1940-41 a 1959--60 byly provedeny záchranné konzervační práce.

Dochované zbytky tvrze, tj. zřícenina patrové věže s obytným stavením, gotický vchod a střítnové okno je možno najít uprostřed vsi nad mlýnem. Tradována pověst o místním pokladu. V jedné místnosti lze ještě dnes spatřit otvor, kde byl údajně poklad schován.

Dnes jsou Svojšice známé mezi trampy každoroční přehlídkou trampské písně. Rodiště manželky Karla Havlíčka Borovského Julie.

 

Trusnov

Severně od obce se nachází rybník Lodrant, který byl vyhlášen státní přírodní rezervací. Důležitá ornitologická a entomologická lokalita. NA břehu rybníka je chráněný přírodní výtvor - dub letní starý 450 let.

 

Třebosice

Dominanta obce, kostel Povýšení sv. Kříže, je gotická stavba z konce 13. století s úpravami ve 14.

století. Charakteristická pro tuto oblast je i dřevěná zvonice, která tvoří jeden celek.

 

Vápno

Vzácný gotický kostel sv. Jiří z 1. poloviny 14. stoeltí, upravený barokně.

 

Veska

Roku 1926 zde byla zřízena tzv. zdravotní osada Červeného kříže. Sem byly přijímány děti tělesně slabé nebo náchylné k nemocem. Již v létě o rok později se tzde vystřídalo 27 dětí. V roce 1938 sem byly přechodně umístěni uprchlíci ze Sudet. Dnes poskytuje dětské centrum stálý nebo přechodný pobyt opuštěným, handicapovaným nebo týraným dětem.

 

Vysoké Chvojno

Zbytky knížecího dvora, na kterém často pobýval kníže Soběslava v jeho blízkosti také zřejmě zemřel. Park s arboretem a přírodní rezervace „U parku“ - zbytek původního smíšeného pralesa bývalého královského hvozdu.

 

Žáravice

V okolí vesnice je přírodní rezervace s rybníkem Švihov, která ukazuje jeden z posledních zbytků

původního listnatého polabského lesa. Vzácné druhy rostlin.

 

Žernov

Přírodní rezervace (202 ha) v polesí stejného jména s rybníky Mordýřem a Šmatlánem - starý porost smíšené dubohanřiny s bohatým podrostem vzácných rostlin. V okolí rybníků rašelinné louky a rákosiny. (opsáno doslova z mapy KCT).

 

Živanice 

Gotický kostel Panny Marie z 1. pal. 14. století, upravený v roce 1868