Stručná chronologie Střední Asie

700-400 př. n. l.

Skytové ve Střední Asii

6 st. př. n. l.

rozšíření Achajmenovské Persie (Dareius I. a Kýros Veliký)

329-328 př. n. l.

Alexandr Veliký ve Střední Asii (založení Samarkandu??), založení Řecko-baktrijského státu – Baktria a Soghdiana

250 př. n. l.

Parthové likvidují Sogdianu (Nisa)

2. st. př. n. l.

první kontakty Číny se Střední Asií (mise Čang Čiena do Střední Asie)

145-125 př. n. l.

dobytí Baktrie a Parthů ze Střední Asie čínskými kmeny Hiung-Su

106 př. n. l.

navázání diplomatických styků mezi Čínou a Persií

50 n. l.

čínský klan Kuei-Shang založil Kušánskou říši, rozšíření buddhismu ve Střední Asii

2.-4. st.

Chórezmská říše (Toprak kala)

3. st.

Sásánovci v Persii a rozšíření jejich vlivu do Střední Asie (územní ztráty Kúšánské říše, rozšíření zoroastrovců)

4. st.

příchod Hunů do Střední Asie

440-6 st.

Heftalité (Bílí Hunové, později Avaři) okupují větší část Střední Asie (Tansoxiana, Baktrie, Chorásán, východní Persie)

pol. 6. st.

Turkické kmeny přicházejí do Střední Asie – Turkický Kaganát, později Východní a Západní chanát

konec 7. st.-8. st.

počátek arabského dobývání Střední Asie

751

bitva u Talasu (Kyrgyzstán) – Arabové porazili čínská vojska a zajali čínské výrobce papíru

8. st.

příchod turkických kmenů Qarluků a Ogghuzzů (od nich se odvozují např. Turkmeni)

874

Perská Sámánovská dynastie (památník v Dušanbe)

932-11. st.

turkická dynastie Qarachánovců v Kašgaru (Üzgen, Burana), konverze k islámu, rozšíření v 11. století na Západní a Východní Turkestan

985

ustavení vlády Seldžukovců (vůdčí kmen Oghuzzů) v Chórezmu a v Buchaře

přelom 10. a 11. st.

počátek vlády Ghazznovců v Afghánistánu (Mahmud z Ghazzny), Abu Alí Ibn Sina

1040

rozvoj Seldžukovského státu – porážka Ghazznovců a Qarachánovců (Tughrul Beg, Alp Arslan)

12. st.

Qarachitajci ve východní Střední Asii

polovina 12. st.

Seldžucký sultán Sandžar, nástup Chórezmšáhů

1219

nástup Čingizchána ve Střední Asii, poslední Chórezmšáh Džaláluddín Manguberdi

1227

smrt Čingischána – čagatajský chanát (Čagataj vnuk Čingischána)

13. st.

Ilchánovci ve Střední Asii – přijetí islámu, rozvoj kultury

1313-1341

vláda chán Özbeka ve Zlaté hordě

1367/70-1405

Timur se stává neomezeným vládcem s hlavním městem v Samarkandu; vláda Timurovců v Samarkandu (Mirzo Ulughbek), rozvoj kultury a vzdělanosti

konec 15. st.

úpadek Hedvábné stezky

1428-1599

příchod uzbeckých kmenů pod vedením Abu-l-Chajra do Transoxiany, dynastie Šajbánovců

1467

založení Kokandského chanátu (Kokand – palác)

1489

založení Kazašského chanátu

1500

dobytí Samarkandu Šajbánovci

konec 16. st.

rozdělení Kazašského chanátu na Tři hordy džüz – Velká, Střední a Malá

1599

založení Bucharského emirátu příbuznými Šajbánovců – Astráchánovci (Buchara)

17. a poč. 18. st.

nájezdy Ojrotů do západní Střední Asie (Kazašské hordy)

1687

Chivský chanát – konec vlády Šajbánovců v Chivě (dále dynastie Kungratovců)

1731

Malá horda přijímá ruský protektorát – počátek pronikání Ruska do Střední Asie

1784

dynastie Mangitovců v Buchaře, založení emirátu

1822-48

likvidace kazašských hord, výstavba řetězu pevností

1865-1876

Rusko likviduje Kokandský chanát a ustanovuje protektoráty nad Bucharským emirátem a Chivským chanátem

1880

počátek stavby Transkaspické železnice

leden 1881

bitva u Geok Depe, porážky turkmenských kmenů Achal Tekke

1885

Rusové dosáhli nejjižnějšího bodu svých výbojů – pevnosti Kuška

80. léta 19. st.

počátek masového přílivu ruskojazyčného obyvatelstva do Střední Asie

1895

Londýnský protokol – rozhraničení sfér vlivu v Asii mezi Ruskem a Velkou Británií

přelom 19. a 20. st.

počátek nacionalistických kruhů ve Střední Asii – Alaš Orda (1912)

1898, 1916

povstání proti ruské nadvládě – Andižan, resp. Kazachstán a Kyrgyzstán

1917

Muslimské a kazašské kongresy požadující oddělení středoasijských regionu od Ruska

listopad 1917

Bolševická revoluce – založení Sovětů ve Střední Asii

1918-1920

postupné obsazení Střední Asie bolševickými silami, Chórezmská lidová republika, Bucharská lidová republika, exodus Turkmenů a Uzbeků do Afghánistánu

1918-1923

hlavní část revolty tzv. basmačů (Enver Paša), definitivní pacifikace Basmačů probíhala až do roku 1933 (Ibrahim Beg, 1931)

1924-1936

dotváření politických hranic ve Střední Asii

1991

vyhlášení nezávislosti středoasijských republik v souvislosti s rozpadem SSSR