Úvod do Pardubicka

15.02.2011 17:16

Okres Pardubice leží ve střední části východních Čech. Jeho rozloha je 880,60 km2. Povrch je tvořen tzv. Pardubické kotlině. Největší vyvýšenina je Kunětická hora (asi 300 m),pozůstatek sopečné činnosti. Na jihu a jihozápadě se začínají zvedat svahy Železných hor, které jsou tvořeny Mikulovickou pahorkatinou (Mikulovický kopec - 274 m.n.m.) a Jezbořickou pahorkatinou (Jezbořice - 267 m.n.m.). Severozápad okresu u Osic se zvedá do výšky 286 m.n.m. V „opačném rohu“, severovýchod, tvoří rozvodí Loučné a Orlice Chvojnovská pahorkatina (asi 300 m.n.m.).

Okres vyplňují pískovce České tabule a čtvrtohomí nánosy, což je příčinou malých surovinových zdrojů. Nejstarší geologické podloží je křídová tabule, která tvoří základ celého geomorfologického útvaru České tabule. Ve třetihorách byla tato tabule rozlomena i5edičovými vyvřelinami. Právě Kunětická hora je příkladem těchto vyvřelin, u nichž však došlo ke ztuhnutí na povrchu, a tak se tyto vyvřeliny vyskytují na poměrně omezeném území. Geologický reliéf byl dokončen ve čtvrtohorách, kdy křídovou tabuli překryly mohutné vrstvy náplavů. Ty jsou na některých místech kryty navátými písky, které tvoří pouštní typy, zejména na severozápadě okresu (okolí Živanic a Bohdanče).

Páteř vodstva tvoří řeka Labe vytvářející zde ostrý ohyb ze směru jižního na západní. V okrese přibírá vodu ze dvou menších rek - z Loučné za Kuněticemi a Chrudimky přímo ve městě. Významná je i síť

umělých staveb. Na prvním místě je to tzv. Opatovický kanál, který tvoří odvěsnu trojúhelníku v ohybu Labe a napájel Bohdanečské rybníky, jejíž zbytky z původně velkého počtu jsou dnes státní přírodní rezervací. Menšími vodními kanály jsou Halda, spojující Loučnou a Chrudimku podél Labe, a Zmínka, která zkracuje spojení mezi stejnými řekami.

Naplaveniny Labe vytváří velmi úrodné písčito-hlinité hnědozemní půdy, těžké nebo středně těžké. Na některých místech najdeme podzolové půdy a v některých místech najdeme rendzinové půdy a nivní půdy v okolí Labe

Lesy se vyskytují nejvíce na severovýchodě, kde převládají dubovo-bukové lesy a v okolí Lázní Bohdaneč jsou vzácné zbytky původního lužního lesa.

Podnebí je mírné se slábnoucím vlivem oceánu a převládajícími vlivy kontinentu.

Na území okresu se rozkládá 98 obci s více jak 160 000 obyvateli. Největším městem je sídlo okresu Pardubice (asi 94 000 obyvatel), další sídla sou mnohem menší: Přelouč, Lázně Bohdaneč, Holice a Sezemice.

 

Pardubice jsou jedním ze dvou center východočeského regionu s výhodnou polohou na hlavním železničním tahu, s mezinárodním letištěm a rozvinutým průmyslem. Tento průmysl je příčinou poměrně znečištěného ovzduší škodlivými plyny a prachem, které často v době inverze (v zimě) překračuje povolené normy. Zdroje nerostných surovin jsou minimální, na mnohých místech se těží písek a kámen. Pardubice jsou centrem kultury se známým divadelním souborem, několika mezinárodními festivaly a kulturními soubory.

Školství představuje mladá Universita Pardubice se 4 fakultami, ze středních škol připomeňme jedno z největších gymnázií v republice, přední konzervatoř, střední průmyslové školy potravinářské a chemické, zdravotnická škola a mnohá učiliště. Fungují také dvě Základní umělecká školy.