Střední Asie mezi východem a západem

Praha, Karolinum 2005, brož., 260 str., 1. vydání, cena 250 Kč. ISBN 80-246-0906-1

Rezumé

Резюме

English summary

Recenzní posudky

Recenze M. Kubát

Přehlednou a srozumitelnou formou se autor zabývá současnou politickou situací ve Střední Asii. Od obecné charakteristiky regionu s přihlédnutím k přírodním podmínkám, historickému vývoji, sociálním i náboženským otázkám a mezinárodnímu vlivu na stabilitu středoasijských států přechází k podrobnému rozboru současného politického systému v jednotlivých zemích Střední Asie - v Uzbekistánu, Turkmenistánu, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu. Text doplňují souhrnné tabulky, vybrané politické dokumenty a stručné biografie významných osobností středoasijské politiky.

 

Obsah:
Úvod
Literatura

Obecná charakteristika regionu
Geopolitické předpoklady Střední Asie
Světové a regionální velmoci ve Střední Asii
Konfliktní faktory Střední Asie

Uzbekistán - regionální velmoc s regionálními problémy
Základní vymezení a geopolitické postavení země
Politický systém
Tradiční sociální a mocenské struktury
Státní ideologie
Etnická problematika
Charakteristika vnitropolitického vývoje

Turkmenistán - nejautoritativnější z autoritativních
Základní vymezení a geopolitické postavení země
Politický systém
Ideologie
Tradiční sociální struktury
Etnický faktor
Charakteristika vnitropolitického vývoje
Perspektivy

Tádžikistán - v centru nebo na okraji?
Základní vymezení a geopolitické postavení země
Politický systém
Ideologie Tradiční sociální a mocenské struktury
Charaktenstika vnitropolitického vývoje

Kyrgyzstán - autoritářský režim v demokratickém plášti
Základní vymezení a geopolitické postavení země
Politický systém
Tradiční sociální struktury a politické elity
Ideologie
Etnický faktor
Charakteristika vnitropolitického vývoje
Perspektivy

Závěr
Perspektivy dalšího vývoje regionu Střední Asie
Změna současných režimů

Biogiafie významných osobností
Kyrgyzstán
Tádžikistán
Turkmenistán
Uzbekistán

Přílohy
Geopolitická mapa Střední Asie se vztahy velmocí
Geopolitická mapa Střední Asie ve vztahu ke geopolitickým subjektům
Smlouva o míru a národním usmíření v Tádžikistánu
Protokol mezi prezidentem Republiky Tádžikistán E. Š. Rahmónóvem a vedoucím představitelem Sjednocené tádžické opozice S. A. Núrím
Turkmenistán - schéma mocenských vztahů
Uzbekistán - přehled vysokých státních a stranických představitelů od roku 1959 do 90. let
Uzbekistán: schéma uspořádání politické moci
Významné geografické názvy přejmenované po roce 1991

Bibliografie

Jmenný rejstřík

Summary

Seznam tabulek