Islám v carském Rusku a v SSSR - syllabus

(satelitní seminář k dějinám Ruska)

Materiály ke kurzu budou přístupné v Moodle (po přihlášení). Témata referátů jsou navrhované, student si může po dohodě s vyučujícím zvolit jiné relevantní téma. Seznam referátů je na této stránce.

Základní literatura

Exnerová, Věra: Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády. Karolinum, Praha, 2008.

Khalid, Adeeb: Islam after Communism. University of California Press, Berkeley, 2007

Crews, Robert: For Prophet and Tsar. Islam and Empire in Russia and Central Asia. Harvard University Press, 2009

Tasar, Eren: Soviet and Muslim. The Institutionalism of Islam in Central Asia 1943-1991. Oxford University Press, 2017.

1.  Islám v Eurasii – stručná historie

Geografie islámu na postsovětském prostoru – regiony, konfese, proudy; Charakter islámu ve Střední Asii, Povolží – středověká islámská kultura

Khalid, Adeeb: Khalid, Adeeb: Islam after Communism. University of California Press, Berkeley, 2007 (chapter 1)

2. Modernizační trendy islámu v 19. století

Reakce na kolonialismus islámských zemí - modernisté versus konzervativci v islámu 19. století

Modernistické časopisy v Osmanské říši, Afghánistánu, Indii

Muzikář Josef a kol.: Zápas o novodobý stát v islámském světě. Od mešity k parlamentu. Academia, Praha, 1989. 40-90.

 

Návrhy referátů:

Džamáluddín Afghání. Počátky islámského reformismu

Muhammad Abduh. Egyptský modernismus

Rašíd Ridá. Reformátor nebo fundamentalista? (inspirace pro Muslimské bratrstvo)

 

3. Reflexe islámské modernizace v carském Rusku

Mezi reformou a konzervatismems - džadídismus, Terdžüman, qadímíja

Tuna, Mustafa: Madrasa Reform as a Secularizing Process: A View from the Russian Empire. Comparative Studies in Society and History, Vol. 53, No. 3 (2011), s. 540-570.

Kanlidere, Ahmet: The Trends of Thought Among the Tatars and Bashkirs: Religious Reformism and Secular Jadidism vs. Qadimism (1883-1910). Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları No. 9 (2010), s. 48-62.

 

Návrhy referátů:

Ismail Gaspirali a jeho význam pro islámskou reformu v carském Rusku

Lazzerini, Edward J.: Ismail Bey Gasprinskii (Gaspirali): The Discourse of Modernism and the Russians. In: The Tatars of Crimea (Allworth, Edgar, ed.). Duke University Press, 1998. 48-70. + Fisher, Alan W. A Model Leader for Asia, Ismail Gaspirali. The Tatars of Crimea (Allworth, Edgar, ed.). Duke University Press, 1998. 29-47.

Terdžiman a jeho bilingvismus

Tikhonova, Nadezhda: The Perevodchik-Terjiman Newspaper: A Bilingual Phenomenon of the Muslim Press in Late Imperial Russia, Praktyka Teoretyczna, 1(39), 2021, p. 119-136.

Šihábiddín Mardžání a Rezaeddin Fahreddin a tatarská škola ve světle reformy islámu

Nikolaj Ilminskij a kazaňská pravoslavná škola

 

4. Islám ve Střední Asii

Džadídismus versus konzervatismus ve Střední Asii, ruská vláda ve Střední Asii a islám

Khalid, Adeeb: Islam after Communism. University of California Press, Berkeley, 2007 (chapter 2).

Abdurrauf Fitrat, “Debate Between a Teacher From Bukhara and a European,” in Modernist Islam, 1840-1940, ed. Charles Kurzman (Oxford: Oxford University Press, 2002), s. 244-253.

 

Návrhy referátů:

Ahmad Dóniš, diplomat a reformátor v bucharské teokracii

Sadriddín Ajní a obraz Buchary počátku 20. století (analýza charakterů postav, interpretace předrevolučního islámu)

Ajní, Sadriddín: Buchara (přel. Jiří Bečka). Svět Sovětů, Praha, 1952.

Ajní, Sadriddín: Lichvářova smrt (přel. Jiří Bečka). Svět Sovětů, Praha, 1957.

Abdurauf Fitrat

Dudoignon, Stephane A.: Faction struggles among the Bukharan ulama during the colonial, the revolutionary and the early Soviet periods (1868–1929): a paradigm for history writing? In: Tsugitaka, S. (ed.): Muslim Societies: Historical and Comparative Aspects, Routledge, 2004, p. 62-96.

Habib Borjian: Feṭrat, Abd-al-Rauf Boḵárí. In: Encyclopaedia Iranica; vol. 9: Ethé–Fish. Routledge, London-New York 1999, s. 564–567.

 

5. Carské Rusko a islám v 19. století a na počátku 20. století

Postoj ruské správy k islámu (od tolerance po boj proti panislamismu, panturkismu a panosmanismu)

Crews, Robert: Empire and the Confessional State: Islam and Religious Politics in Nineteenth-Century Russia. American Historical Review, Vol. 108, Issue 1 (2003), s. 50-83.

Alexander Morrison: Review of Robert D. Crews, For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia.  Slavonic & East European Review, Vol. 86, Issue 3 (2008), s. 553-557. 

 

Návrhy referátů:

Právo šaría a carské Rusko:

Sartori, Paul: Islamic Exploring the Islamic Juridical Field in the Russian Empire: An Introduction. Islamic Law and Society, 24 (1-2), 2017, p. 1-19.

 

Změna islámských pravidel v ruském impériu

Ross, Danielle M.: Muslim Charity under Russian Rule: Waqf, Sadaqa, and Zakat in Imperial Russia. Islamic Law and Society 24.1-2 (2017): 77-111.

Gould, Rebecca - Shikhaliev, Shamil: Beyond the Taqlīd/Ijtihād Dichotomy: Daghestani Legal Thought under Russian Rule, Islamic Law and Society 24(1-2), 2017, p. 142–169.

 

6. Islám a marxismus

Marxistická Ideologie a islám

Fowkes, Ben and Gökay, Bülent: Unholy Alliance: Muslims and Communists – An Introduction. Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 25, Issue 1 (2009), s. 1-31 (zejm. s. 1-17)

Vladimir Lenin, “Appeal to the Toiling Muslims of Russia and the East,” Izvestiia 232 (December 7, 1917), 1-2, available online at: https://soviethistory.msu.edu/1921-2/the-muslim-east/the-muslim-east-texts/appeal-to-the-moslems-of-russia-and-the-east/

Rashid, Ahmed: Islam & The Bolshevik Revolution. Dawn (November 13, 2017), available online at: https://www.dawn.com/news/1370196

Basmačové

Paksoy, H. B.: The Basmachi Movement From Within: An Account of Zeki Velidi Togan. Nationalities Papers, Vol. 23, Issue 2 (1995), s. 373-399.

 

Návrhy referátů:

Mirsaid Sultan-Galiev mezi islámem a marxismem-leninismem

Hamzić Vanja: Mir-Said Sultan-Galiev and the Idea of Muslim Marxism: Empire, Third World(s) and Praxis, Third World Quarterly 37(11), 2016, p. 2047-2060.

Baker, Mark R.: Did he really do it? Mirsaid Sultan-Galiev, party disloyalty, and the 1923 affair. Europe-Asia Studies 66(4), 2014, p. 590-612.

nebo

Bennigsen, Alexandre, and Lemercier-Quelquejay, Chantal: Sultan Galiev, le père de la révolution tiers-mondiste. Fayard, Paris, 1986.

 

Zeki Validi Togan

 

Basmačské hnutí. „Tálibán“ Turkestánu, bojovníci za svobodu nebo odpůrci bolševiků?

Nourzhanov, Kirill: Bandits, warlords, national heroes: interpretations of the Basmachi movement in Tajikistan. Central Asian Survey Vol. 34, Issu 2 (2015), s. 177-189.

Olcott, Martha B.: The Basmachi or Freemen's revolt in Turkestan 1918–24. Soviet Studies, Vol. 33, Issue 3 (1981), s. 352-369.

 

7. Sovětský útok na islám ve 20. a 30. letech

Potlačení islámu, protiislámská propaganda

Polonskaya, Ludmila – Malashenko, Alexei: Islam in Central Asia. Ithaca Press, Reading, 1994, str. 72-98.

Khalid, Adeeb: Islam after Communism. University of California Press, Berkeley, 2007, str. 66-77.

 

Návrhy referátů:

Represe vůči islámu

Keller, Shoshana: To Moscow, not Mecca. The Soviet Campaign Against Islam in Central Asia, 1917-1941. Praeger, Westport-London, s. 141-212 (Chapters 5 and 6)

 

Hudžum – za osvobozené ženy Východu

Northrop, Douglas: Veiled Empire. Gender & Power in Stalinist Central Asia. Cornell University Press, 2004, s. 69-101 (chapter 2)

Massel, Gregory J.: The Surrogate Proletariat. Moslem Women and Revolutionary Strategies in Soviet Central Asia 1919-1929. Princeton University Press, Princeton, 1974 (Chapter 6 and 8, případně další kapitoly knihy ke kontextu, ke stažení na JSTOR)

Exnerová, Věra: Sovětský experiment s parandžou. Nový Orient, roč. 62, č. 1 (2007), s. 21-24.

 

8. Oficiální islám po 2. světové válce

Co to byly DUMy a proč byly založeny v ateistickém státu? Sovětská role v globálním islámu.

Khalid, Adeeb: Islam after Communism. University of California Press, Berkeley, 2007, str. 84-115.

 

Návrhy referátů:

Náboženské vzdělání v SSSR

Tasar, Eren: Official Madrasas of Soviet Uzbekistan. TASAR. Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol.  59, Issue 1-2 (2016), s. 265-302.

+

Khalilova Zilola: Soviet Ideology and Practice in Uzbek Madrasas. In: Aslan E., Rausch M. (eds): Religious Education. Wiener Beiträge zur Islamforschung. Springer VS, Wiesbaden., s. 223-241 (Chapter 15). Dostupné k online čtení přes Proquest Ebook Central.

Alternativně místo předchozího: Khalilova Zilola: “Believers don’t do politics”:* The practices of Soviet madrasa students and Soviet  cultural policy in the Middle East, 1955–1991. ZMO Working Papers. No. 27, 2021. https://www.zmo.de/fileadmin/Inhalte/Publikationen/PDFs/workingpapers/zmo_working_paper_27_2021.pdf.

 

Islám, Střední Asie a islámské země jako nástroj zahraniční politiky SSSR

Nissman, David: Iran and Soviet Islam: The Azerbaijan and Turkmenistan SSRs. Central Asian Survey Vol. 2 Issue 4 (1983), s. 45-60.

Tasar, Eren: Soviet and Muslim. The Institutionalism of Islam in Central Asia 1943-1991. Oxford University Press, 2017, s. 242-297 (Chapter 5).

 

Právní postavení žen v sovětském islámu

Babadjanov, Bakhtiyar M.: Paradise at the Feet of Mothers and Women: Soviet and Post-Soviet Discourses of Muslim Women's Emancipation." CIAS discussion paper No. 63: Islam and gender in Central Asia--Soviet modernization and today's society (2016), s. 19-39. https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/228713/1/ciasdp63_19.pdf.

 

9. Neoficiální islám v SSSR

Lokální a importované tradice. „Kolik hlav, tolik názorů“ v islámu – diskuse místních šejchů

Olcott, Martha Brill: Roots of Radical Islam in Central Asia. Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2007, zejm. s. 8-26 https://research.policyarchive.org/6510.pdf.

Babadjanov, Bakhtiyar, and Kamilov, Muzaffar: Muhammadjan Hindustani (1892-1989) and the Beginning of the" Great Schism" among the Muslims of Uzbekistan. Islam In Politics In Russia. 2013. s. 195-220.

 

Návrhy referátů:

Islámské svatyně ve Střední Asii:

Tasar, Eren: Sufism on the Soviet Stage: Holy People and Places in Central Asia’s Socio-Political Landscape after World War II. In: Sufism in Central Asia New Perspectives on Sufi Traditions, 15th–21st Centuries (eds. DeWeese, Devin and Grossand, Jo-Ann), Brill, Leiden-Boston, 2018, str. 256-283.

+

Julien, Pierre: In quest of the holiest place in Central Asia. Central Asian Survey, Vol. 4, Issue 1 (1985), s. 115-119.

 

Diskuse sovětských islámských autorit

Disputes on Muslim Authority in Central Asia in 20th Century. Daik Press, Almaty, 2007, 126-134, 177-190.

 

10. Vnější vlivy na islám v SSSR a vliv SSSR na islám

Globální džihád a Sovětský svaz, invaze do Afghánistánu a její vliv na islám.

Khalid, Adeeb: Islam after Communism. University of California Press, Berkeley, 2007 (chapter 5).

Peyrouse, Sebastien: The Rise of Political Islam in Soviet Central Asia. Current Trends in Islamist Ideology, Issue 5, 2007, str. 40-54.

 

Návrhy referátů:

Západní pohled na sovětský islám

Myer, Will: Islam and Colonialism. Western Perspectives on Central Asia. Routledge, London-New York, 2002, p. 162-201 (chapter 6).

Afghánistán a Střední Asie v 80. letech

Olcott, Martha Brill: Soviet Islam and World Revolution. World Politics, Vol. 34, No. 4, 1982, s. 487-504.

 

11. Hledání starých a nových tradic

Tazmini, Ghoncheh: The Islamic revival in Central Asia: a potent force or a misconception? Central Asian Survey, Vol. 20, Issue 1 (2001), s. 63-83.

Goyushov, Altay: Islamic revival in Azerbaijan. Current Trends in Islamist Ideology No. 7 (2008), s. 66-81.

Bobrovnikov, Vladimir: „Islamic Revival” in Dagestan: 25 years later. Islamology, Vol. 7, Issue 1 (2017), s. 106-121.

 

Návrhy referátů:

Islámská strana obrody Tádžikistánu

Akcali, Pinar: Islam as a ‘common bond’ in Central Asia: Islamic Renaissance Party and the Afghan mujahidin, Central Asian Survey, Vol. 17, Issue 2 (1998), s. 267-284. + Veselá (Exnerová), Věra: Mezi politikou a islámem – Islámská strana obrody Tádžikistánu. Roč. 69, č. 4 (2014), s. 7-12.

 

Mezi súfismem a wahhábismem (případ údolí Pankisi)

Wiktor-Mach, Dobroslawa: Competing Islamic traditions in the Caucasus. Caucasian Review of International Affairs, Vol. 3, Issue 1 (2009), s. 63-69.

Jasutis, Grazvydas: Explaining the Chechen schism in Georgia's Pankisi valley. Caucasus Survey, Vol. 3, Issue 2 (2015), s. 124-135.

Pokalova, Elena – Karosanidze, Tinatin: Neighbouring an insurgency: the case of radicalization in Georgia. Central Asian Survey, Vol. 40, Issue 2 (2021), s. 242-256.

 

 

 

 

 


The Russian Worlds of Islam (syllabus), https://islamperspectives.org/rpi/nunan

 

6. Islám a carské Rusko v 19. století

Postoj turkestánské správy k islámu (od tolerance po boj proti panislamismu, panturkismu a panosmanismu)

Rusko-tuzemské školy v Tatarstánu, Baku (1882)

Tsarism’s discriminatory policies were conspicuous in the realm of education. The Caucasian administration at best left the Muslim peoples of the Caucasus to their own resources for educating their children and often even interfered with this task without offering any material or technical assistance. The reason for this neglect lay in the administration’s inherent mistrust of the Muslim population, expressed mainly in its fear that a Caucasian Muslim with Western education would organize the people, demand independence and conspire with revolutionary movements on Russia’s southern borders. Nikolai Ivanovich Il’minskii (1822–91), the celebrated Russian educator and theologian, had once said, “A Muslim fanatically hostile to the ‘infidels’ was less dangerous for the Russian state than a Muslim educated in European style, with a degree from a Russian or Western university.”40

Il’minskii was not mistaken. During the last decades of the nineteenth century one of the greatest perceived threats directed to the state from the borderlands was the importing of revolutionary ideas from abroad by the Caucasian intelligentsia. In Azerbaijan, lying on the periphery of Russia, Persia and Turkey, the intellectuals were exposed to the ideas of liberalism, socialism, pan-Islamism and pan-Turkism.

Firouzeh Mostashari: On the Religious Frontier: Tsarist Russia and Islam in the Caucasus,I.B. Tauris, 2017, s. 72.